Skip to content
Statuten

Statuten

Vereniging

Sportvereniging “Hagendoorn Rotterdam Zuid” te Rotterdam.

Naam, Zetel Duur

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Sportvereniging “Hagendoorn Rotterdam-Zuid” te Rotterdam.

Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor de duur van 29 jaren, te rekenen van 1 september 1972 af.

Doel

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel budosporten te beoefenen tot strekking van algemeen nut en welzijn, alsmede de lichamelijke beweging en overige recreatieve ontspanning van haar leden te bevorderen.

Artikel 4
De vereniging tracht het hierboven genoemd doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a) Het houden van geregelde lessen en/of trainingen onder deskundige leiding.
b) Alle overige wettelijke middelen, die een bijdrage vormen tot verwezenlijking van de doelstelling der vereniging.

Leden

Artikel 5
De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.

Artikel 6
a) Leden zijn zij, die zich als zodanig schriftelijk of mondeling bij het bestuur hebben aangemeld en de meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
b) Jeugdleden zijn zij, die zich als in sub a, omschreven hebben aangemeld en de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
c) Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur, wegens bijzonder diensten jegens de vereniging, als zodanig door de ledenvergadering worden benoemd.
d) Begunstigers zijn zij, die de vereniging op de eerste plaats een financiële steun verlenen van tenminste 1 gulden per jaar of een eenmalige schenking van ten minste enkele guldens.

Artikel 7
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement der vereniging en de bepalingen van alle andere reglementen, welke door de algemene ledenvergadering na wettige stemming bij een meerderheid van stemmen is aangenomen, te kennen. Leden worden geacht bij toetreding tot de vereniging hun instemming te geven aan de bepaling der statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen en zich daarna vanaf het moment der toetreding als lid te onderwerpen.

Artikel 8
Op het negeren en veelvuldig overtreden van de bepalingen, als in artikel 7. Deze statuten omschreven is de sanctie van het royement gesteld.

Artikel 9
Behalve op hetgeen in Artikel 8 deze statuten is omschreven bovendien de sanctie van royement gesteld op:
a) Wangedrag tijdens lessen, trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten.
b) Wanbetaling gedurende 3/12 jaar.
c) Andere benadeling der vereniging op wijze.
d) Door een zodanig gedrag tegenover derden, de naam van de vereniging, de leiding, of de budosporten in het algemeen te schande maken.

Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt door:
a) Royement als omschreven in Artikel 8 en 9 der statuten.
b) Overlijden.
c) Schriftelijke of mondelinge opzegging aan het bestuur der vereniging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Stemrecht

Artikel 11
a) De leden hebben stemrecht, ieder lid heeft recht op 1 stem.
b) Jeugdleden, ereleden en begunstigers hebben geen stemrecht.

Geldmiddelen

Artikel 12
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, schenkingen en toevallige baten.

Het bestuur

Artikel 13
Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden, zij worden gekozen uit en door de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. In december wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waar o.a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar, de jaarstukken over dat jaar worden behandeld, alsmede het voorstel der kascommissie tot goedkeuring daarvan. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd en zonodig wordt voorzien in vacatures in het bestuur.

Artikel 14
Ieder jaar in december wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waar o.a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar, de jaarstukken over dat jaar worden behandeld, alsmede het voorstel der kascommissie tot goedkeuring daarvan. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd en zonodig wordt voorzien in vacatures in het bestuur.

Artikel 15
Het verenigingsjaar loop van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 16
Gelijktijdig met deze statuten wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, dat geen bepaling mag bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 17
Een besluit tot wijziging van deze statuten kan alleen worden genomen indien bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering, waar het voorstel wordt behandeld, dit voorstel volledig wordt medegedeeld en het desbetreffende besluit met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen bij een quorum van 2/3 wordt genomen. Zij treden in werking nadat Koninklijke goedkeuring daarop verkregen is.

Artikel 18
In alle gevallen waarin de statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Goedgekeurd bij koninklijk besluit d.d. 7 september 1973 nr. 63

Mij bekend.
De staatsecretaris van Justitie.
Namens de staatsecretaris:
Het hoofd van de hoofdafdeling privaatrecht,
J. van Rijn v. Alkemade.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 14 november 1973, nr. 221 EV 2623.

Noot

Per 7 september 2001, liep de geldigheid van de statuten zoals in Artikel 2 van de statuten der vereniging, omschreven af. Een en ander heeft geresulteerd in een correspondentie met de afdeling privaatrecht voor verenigingen. Er werd ons medegedeeld dat tot de tijd dat er door de vereniging statuutwijzigingen worden doorgegeven, de bovenstaande statuten hun geldigheid behouden. Het koninklijk besluit, toegekend aan de sportvereniging Hagendoorn Rotterdam-Zuid, zal tot deze wijziging(en), onverlet van kracht blijven.

Het bestuur der SV Hagendoorn R-Z.

Laatste nieuws
Toernooien

Er zijn op dit moment geen toernooien

Informatie